CONTACT

ADRESS

95-5, Heojun-ro, Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea

FAX

02 . 555 . 2535

CHATTING

카카오 플러스 친구를 통해 1:1 상담을 진행합니다.

FAQ

자주 묻는 질문

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar leo.

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec mattis, pulvinar dapibus leo.

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

I am item content. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 

  • 등록 시 입력하신 메일 주소로 완료 메일이 발송됩니다.
  • 담당자와의 면담을 전제로 한 제휴제안은 지양해 주시고, 특허 및 디자인, 저작권 등 각 지식재산권의 공개 내지
    공유가 필요한 제휴 요청의 경우 반드시 권리 등록을 완료하시고 당사로 제휴제안 요청을 하여 주시기 바랍니다.
  • 또한 제휴제안서에는 제안자의 영업비밀이나 기밀사항에 해당하지 않는 ‘공개가 가능한 내용’만 서술하여 주시기 바랍니다.
  • 리핏(주)에서 제휴제안 내용을 접수하고, 접수가 완료되었음을 제안자의 메일로 안내해 드립니다.
    제휴제안 재등록 요청 시(첨부 파일 이상 등)에는 제휴제안 내용을 수정 또는 보완해주십시오.
  • 제안 내용 및 관련자료는 제휴 검토 목적으로만 이용됩니다.

 

문의

플러스 친구로 문의하세요

카카오를 누르시면 바로 1:1 채팅을 통해 상담을 받으실수 있습니다.

SHOP